site maker


Kişisel verilerin korunması

Allintech kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatıcı metinBu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Allintech Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin (“Allintech” veya “Şirket”) kullanıcılarının (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”) kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Allintech tarafından, Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmesine ilişkindir.

1. Allintech Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Kanun tarafından kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi (“Kişisel Veri” veya “Kişisel Veriler”) olarak tanımlanmış olup, bu doğrultuda işlenen Kişisel Veriler aşağıda belirtildiği gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim

İletişim Verileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi

İçeriğe İlişkin Veriler: Yazılım üzerinde paylaşılan tüm içeriklerden kişisel veri muhteva edenler

Diğer Veriler: IP adresi

2. Kişisel Veriler’in İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i, otomatik yöntemlerle, Kullanıcı’nın Allintech ‘in hizmet sunduğu yazılımlara erişebilmek için birden fazla kişinin erişimine açık Allintech’in internet sitesine kayıt yaptırmaları ve Allintech’in sistemine içerik yüklemeleri ile elektronik olarak toplanmakta, Allintech’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Allintechin meşru menfaatleri için işlenmekte ve mevzuatta Kişisel Veriler’in saklanması için öngörülen süreler ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

3. Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kullanıcıların Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan ve sınırlayıcı olmayan amaçlar ile işlenmektedir:

Kullanıcılar’ın Kimlik Bilgileri ve İçeriğe İlişkin Veriler’i Allintech’in hukuki yükümlüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Allintech’in tarafı olduğu hizmet sözleşmelerinin ifası kapsamında, Kullanıcılar’ın, elektronik ekranlarda içerik gösterebilmek amacıyla Allintech’in sistemine giriş yapmalarını sağlamak ve Kullanıcılar’ın kimliklerini doğrulanması

Kullanıcılar’ın İletişim Veriler’i ve Diğer Veriler’i, Allintech’in meşru menfaati kapsamında

Allintech’in site ve işlem güvenliğini sağlayabilmesi,

İnternet sitesinde ve yazılımda yapılabilecek değişiklikler ve sistem bakımlarının Kullanıcılar’a zamanında bildirilebilmesi, bu kapsamda Kullanıcılar’dan gelebilecek sorulara zamanında cevap verilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması veya Yurt Dışına Aktarılması

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i, Allintech kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yurt içinde aktarılabilmektedir.

Kullanıcılar’ın Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan amaç için yurt içinde aktarılmaktadır:

Ceza Muhakemeleri Kanunu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için

Mahkeme kararlarının yerine getirilebilmesi için talep edilmesi üzerine,

Allintech tarafından Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

5. Kullanıcı’nın Hakları

Kanun kapsamında Kullanıcı, Kişisel Verileri’ne ilişkin olarak;

Şirket’in Kişisel Verileri’ni işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel Verileri’nin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verileri’ni düzeltilmesini ve Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini talep etme

Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel Verileri’nin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle Kullanıcı’nın zarara uğraması sebebiyle zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Allintech sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamayı kullanarak yapar.

Kullanıcı’nın başvurusunda, adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı ise için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun başvuruda bulunması zorunludur.

Kullanıcı’nın başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre Allintech tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Allintech için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6. İletişim Bilgileri

Unvan:Allintech Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi.

Mersis No: 00550564424

Telefon: +90 216 599 06 65

Adres: Yeşilbağlar Mh. Selvili sk. Beyaz Ofis n:2-2/4 Pendik / İSTANBULALLİNTECH KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Allintech Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin (“Allintech” veya “Şirket”) kullanıcılarının (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”) kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Allintech tarafından, Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmesine ilişkindir.

1. Allintech Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Kanun tarafından kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi (“Kişisel Veri” veya “Kişisel Veriler”) olarak tanımlanmış olup, bu doğrultuda işlenen Kişisel Veriler aşağıda belirtildiği gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim

İletişim Verileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi

İçeriğe İlişkin Veriler: Yazılım üzerinde paylaşılan tüm içeriklerden kişisel veri muhteva edenler

Diğer Veriler: IP adresi

2. Kişisel Veriler’in İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i, otomatik yöntemlerle, Kullanıcı’nın Allintech ‘in hizmet sunduğu yazılımlara erişebilmek için birden fazla kişinin erişimine açık Allintech’in internet sitesine kayıt yaptırmaları ve Allintech’in sistemine içerik yüklemeleri ile elektronik olarak toplanmakta, Allintech’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Allintechin meşru menfaatleri için işlenmekte ve mevzuatta Kişisel Veriler’in saklanması için öngörülen süreler ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

3. Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kullanıcıların Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan ve sınırlayıcı olmayan amaçlar ile işlenmektedir:

Kullanıcılar’ın Kimlik Bilgileri ve İçeriğe İlişkin Veriler’i Allintech’in hukuki yükümlüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Allintech’in tarafı olduğu hizmet sözleşmelerinin ifası kapsamında, Kullanıcılar’ın, elektronik ekranlarda içerik gösterebilmek amacıyla Allintech’in sistemine giriş yapmalarını sağlamak ve Kullanıcılar’ın kimliklerini doğrulanması

Kullanıcılar’ın İletişim Veriler’i ve Diğer Veriler’i, Allintech’in meşru menfaati kapsamında

Allintech’in site ve işlem güvenliğini sağlayabilmesi,

İnternet sitesinde ve yazılımda yapılabilecek değişiklikler ve sistem bakımlarının Kullanıcılar’a zamanında bildirilebilmesi, bu kapsamda Kullanıcılar’dan gelebilecek sorulara zamanında cevap verilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması veya Yurt Dışına Aktarılması

Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i, Allintech kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yurt içinde aktarılabilmektedir.

Kullanıcılar’ın Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan amaç için yurt içinde aktarılmaktadır:

Ceza Muhakemeleri Kanunu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için

Mahkeme kararlarının yerine getirilebilmesi için talep edilmesi üzerine,

Allintech tarafından Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’i üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

5. Kullanıcı’nın Hakları

Kanun kapsamında Kullanıcı, Kişisel Verileri’ne ilişkin olarak;

Şirket’in Kişisel Verileri’ni işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel Verileri’nin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verileri’ni düzeltilmesini ve Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini talep etme

Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel Verileri’nin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle Kullanıcı’nın zarara uğraması sebebiyle zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Allintech sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamayı kullanarak yapar.

Kullanıcı’nın başvurusunda, adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı ise için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun başvuruda bulunması zorunludur.

Kullanıcı’nın başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre Allintech tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Allintech için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6. İletişim Bilgileri

Unvan:Allintech Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi.

Mersis No: 00550564424

Telefon: +90 216 599 06 65

Adres: Yeşilbağlar Mh. Selvili sk. Beyaz Ofis n:2-2/4 Pendik / İSTANBUL

Adres
Yeşilbağlar Mh. Selvili Sk.
Beyaz Ofis no:2-2/4
Pendik / İstanbul

İletişim
destek: destek@all-in-tech.com.tr 
Telefon: +90 216 599 06 65